[26.02.2018] UNIWERSYTECKA DYSKUSJA WOKÓŁ NOWEJ USTAWY

W imieniu Władz Rektorski zapraszamy wszystkich członków społeczności akademickiej na drugą turę spotkań dot. projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, przygotowywanego przez MNiSW. Do udziału w spotkaniach zachęcamy nauczycieli akademickich, pracowników administracji oraz studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Terminy spotkań, formularz rejestracyjny oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: www.nowaustawa.uw.edu.pl

[27.04.2018] KONKURS NA PROJEKTY APLIKACYJNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ NA BADANIA PRZEYSŁOWE I/LUB EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE

Uprzejmie informujemy, że w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Instytucji Pośredniczącej dla Osi IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, trwa konkurs nr 1/4.1.4/2018/POIR na projekty dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych obejmujące prace B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).Wnioski w ramach konkursu będą składane wyłącznie w wersji elektronicznej,za pośrednictwem systemu informatycznego IP: od 16 maja do 16 lipca 2018 r. (do godz. 16:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 2 rundy trwające:1) od 16 maja do 14 czerwca 2018 r.,2) od 15 czerwca do 16 lipca 2018 r.

>>>więcej

 

[27.04.2018] KONKURS NA PROJEKTY W PROGRAMIE „TRZECIA MISJA UCZELNI" dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego

Uprzejmie informujemy, że w NCBiR w dniach 18 maja 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. trwa konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na projekty w programie „TRZECIA MISJA UCZELNI" dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego. Jednostki UW zainteresowane złożeniem wniosku w konkursie prosimy o przesłanie do Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW, w terminie do 18 maja 2018, opisu z podstawowymi informacjami o planowanym projekcie, przygotowany według załączonego w newsletterze wzoru.

>>>więcej

[27.04.2018] Konkurs na Projekty w programie „PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI", dotyczący opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską

Jednostki UW zainteresowane złożeniem wniosku w konkursie prosimy o przesłanie do Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW, w terminie do 10 maja 2018, opisu z podstawowymi informacjami o planowanym projekcie, przygotowany według załączonego wzoru (patrz załącznik „Szkic projektu POWER").Szkic należy przesłać na adres e-mail: bwr@uw.edu.pl w formie zeskanowanego dokumentu podpisanego przez Dziekana lub upełnomocnionego przedstawiciela Władz Wydziału oraz Pełnomocnika Kwestora. Zawarte w dokumencie informacje pozwolą m.in. na sformułowanie ewentualnych pytań do NCBR oraz przekazanie pierwszych uwag z BWR do autorów projektów. Po krótkiej recenzji szkicu projektu, będziemy prosili o przesłanie wersji roboczej wniosku wypełnionej w systemie SOWA, w terminie do 21 maja 2018r.

 >>>więcej

[10.04.2018] ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROJETKU ‘NAJPELSI Z NAJLEPSZYCH! 3.0'

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowane zostało zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0." w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności i kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Wszystkie jednostki organizacyjne UW, zainteresowane udziałem w projekcie pozakonkursowym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.", proszone są o przesłanie do BWR (bwr@uw.edu.pl) roboczej wersji wniosków (wypełnionych załączników nr 1 i 2 do Zaproszenia- formularza oferty i kosztorysu projektu) na wskazany adres najpóźniej do  18 kwietnia br. w celu weryfikacji formalnej.

>>>więcej

[02.02.2018] PROGRAMY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ – Trwają nabory do konkursów FIRST TEAM, HOMING i POWROTY

Zainteresowanych złożeniem wniosków w wymienionych konkursach, prosimy o kontakt z Biurem ds. Wspomagania Rozwoju pod adresem: bwr.fnp@uw.edu.pl, w terminie do 16 lutego br., w celu otrzymania szczegółowych informacji w sprawie sposobu przygotowania dokumentacji wewnętrznej związanej ze złożeniem wniosku.  Roboczą wersję wniosku (niezamkniętą wersję wniosku w postaci pliku pdf wygenerowanego z systemu), wraz z wymaganymi załącznikami w wersji roboczej, należy przesłać do BWR w nieprzekraczalnym terminie 21 lutego br., do godz. 12:00.

>>>więcej

[14.12.2017] PROGRAMY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ – Trwają nabory do konkursÓW TEAM, TEAM-TECH, tEAM-TECH Core Facility, TEAM-TECH CORE FACILITY PLUS

Jeśli będą Państwo zainteresowani złożeniem wniosków w ww. konkursach, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres bwr.fnp@uw.edu.pl najpóźniej do 18 grudnia  br. Osoby, które dokonają zgłoszenia otrzymają dalsze informacje w sprawie sposobu przygotowania dokumentacji wewnętrznej związanej ze złożeniem wniosku. Natomiast roboczą wersję wniosku (niezamkniętą wersję wniosku w postaci pliku pdf wygenerowanego z systemu), wraz z wymaganymi załącznikami w wersji roboczej, należy przesłać do BWR w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia br., do godz. 12:00.

>>>więcej

 

[14.12.2016] Pismo Prorektora UW ds. kadrowych i polityki finansowej dot. kosztów pośrednich

Szanowni Państwo udostępniamy pismo prof. Andrzeja Tarleckiego, Prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej, dotyczące kosztów pośrednich w projektach finansowanych z EFS oraz EFRR wraz z edytowalną wersją tabeli do przygotowania kalkulacji kosztów pośrednich.

>>> więcej