W kwietniu 2018 r. ruszył Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników oraz usprawnienie i unowocześnienie zarządzania uczelnią. Uniwersytet Warszawski przeznaczył przyznane środki na działania wspierające rozwój uczelni w sposób kompleksowy. Mają one także doprowadzić do wypracowania i wdrożenia mechanizmów ukierunkowanych na doskonałość dydaktyczną oraz doskonalenie procesów zarządzania uczelnią. Program ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup stanowiących wspólnotę akademicką: studentów, doktorantów, wykładowców, kadry zarządzającej i pracowników administracji. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

 

Projekty zakończone:

 

Projekt "Nowoczesny Uniwersytet - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawawskiego" jest realizowany przez Biuro ds. Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Biurem ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego, Biurem Współpracy z Zagranicą oraz Uniwersytetem Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. Finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu wdrażanego w latach 2009-2014 jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego poprzez inwestycję w jakość kadry akademickiej i doktorantów – grup stanowiących o konkurencyjności uczelni w Polsce i w Europie.

Struktura projektu opiera się na 4 komplementarnych modułach: 1. Program stypendialny dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich i młodych doktorów; 2. Program staży zagranicznych dla młodych doktorów; 3. Program stypendialny dla profesorów wizytujących Uniwersytet Warszawski; 4. Program doskonalenia nauczycieli akademickich.

Wsparciu doskonalenia poziomu prac badawczych doktorantów i młodych doktorów oraz podniesieniu kompatybilności rezultatów ich prac z potrzebami sektora gospodarki służy oferta stypendialna. Wsparcie może uzyskać 110 doktorantów oraz tyle samo młodych doktorów, którzy prowadzą innowacyjne projekty badawcze mające znaczenie dla rozwoju gospodarki. Młodzi doktorzy mają dodatkowo możliwość skorzystania z oferty 110 staży realizowanych w wyróżniających się uczelniach zagranicznych, z którymi współpracuje UW. Natomiast udział 75 profesorów wizytujących z ośrodków krajowych oraz zagranicznych w kształceniu studentów UW zapewni znaczące wsparcie procesu dydaktyki UW. Profesorowie prowadzić będą wykłady lub inne zajęcia służące poszerzeniu oferty edukacyjnej UW oraz użyteczne dla rozwijania badań w uczelni. Celem projektu jest również rozwój kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w zakresie metodyki kształcenia i stosowania innowacyjnych metod nauczania, dla których organizujemy m.in. 20 edycji szkoleń z dydaktyki szkoły wyższej, podczas których dowiedzieć się można o najnowszych metodach nauczania (gry strategiczne, studia przypadków), pogłębić wiedzę z zakresu analiz i ocen przebiegu kształcenia, planowania pracy dydaktycznej.

Po pełne i stale aktualizowane informacje o projekcie zapraszamy na stronę: http://www.nuw.uw.edu.pl/