Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bwr.ckc.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-20.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Linki
   • Serwis posiada odnośniki do pobrania dokumentów bez informacji o ich formacie.
   • Serwis posiada powtórzone linki.
   • Serwis posiada odnośniki, których treścią jest adres URL.
  • Alternatywne opisy dla grafiki
   • Serwis posiada ilustracje bez tekstów alternatywnych.
  • Formularze
   • Serwis posiada pola formularza bez etykiet lub tekstu alternatywnego.
  • Pola formularzy
   • W serwisie występują problemy z dostępnością pól formularzy.
  • Pozostałe elementy sterujące strony
   • Problemy z obsługą menu rozwijalnego przy użyciu programu odczytu ekranu – brak komunikatu informującego, że menu zostało rozwinięte.
   • W serwisie występują przyciski bez etykiety tekstowej.
  • Akapity tekstowe
   • Serwis posiada akapity z justowaniem.
  • Wyszukiwanie w serwisie
   • Serwis posiada mechanizm wyszukiwania, ale nie jest on poprawnie dostępny.
   • Pole wyszukiwania nie posiada etykiety lub została ona błędnie powiązana.
  • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
   • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
  • Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
   • Serwis nie zawiera mapy stron.
  • Inne zauważone problemy związane z dostępnością dla programów odczytu ekranu
   • Logo opisane jako “strona główna” zawiera pusty link – do bieżącej strony.
  • Kontrasty i kolorystyka strony
   • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
   • Serwis posiada teksty umieszczane na ilustracjach, które mogą nie spełniać wymogów kontrastu.
  • Widoczność fokusa klawiatury
   • Serwis może ukrywać widoczność fokusu klawiatury.
  • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
   • Serwis zawiera odnośniki wyróżnione tylko kolorem, które nie spełniają wymogów kontrastu.
  • Logiczna kolejność fokusa klawiatury
   • Przycisk “Otwórz wyszukiwarkę” nie przenosi fokusu klawiatury do otwartego okna modalnego.
  • Walidacja HTML/CSS
   • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
  • Konsekwentna identyfikacja elementów strony
   • Blok sterujący wyglądem strony błędnie oznaczono jako nawigacja.
   • Elementy sterujące wyglądem strony błędnie oznaczono jako odnośniki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie bwr.ckc.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Katarzyna Szymańska. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: Katarzyna.Mikiewicz@adm.uw.edu.pl, telefon 22 55 20 727. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek D. CIUW, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Anna Kwaśniewska-Twardziak

Telefon: 55 22 24 024 lub 602 254 901

Email: anna.kwasniewska-twardziak@adm.uw.edu.pl

Wejście do budynku

  • Przed wejściem do budynku są dwa stopnie. Jest podjazd – metalowa pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Dzwonek przy pochylni na wysokości 110 cm. Drzwi o szerokości 94 cm z możliwością otwarcia drugiego skrzydła (w sumie szer. 188 cm).

Korytarze i przejścia

  • Wewnątrz w przedsionku 5 stopni oraz winda – platforma dla niepełnosprawnych. Kolejny dzwonek przy platformie na wys. 120 cm. Obsługa platformy przez przeszkoloną osobę z portierni. Platforma wymiary podstawy 72×72 cm, co przy dużych wózkach stanowi problem (z trudem się mieszczą). Dalej na parterze korytarze płaskie bez progów. Dostęp do dziekanatu WPiA. Toaleta dla niepełnosprawnych. Winda na pozostałe piętra. Szerokość drzwi w windzie 87 cm. Wewnątrz jest komunikacja z portiernią. Na III piętrze są sale WDIiB. Szerokość drzwi do sal 90 cm, klamki na wys 110 cm, toaleta dla niepełnosprawnych.

Procedury

  • Pomoc przy obsłudze platformy dla osób niepełnosprawnych. W portierni znajduje się klucz do uruchomienia platformy. Portiernia czynna całodobowo.

Dodatkowa pomoc

  • Kontakt z portiernią.

Łazienki, toalety, szatnie

  • Szatnia znajduje się w portierni na poziomie parteru. Dwie toalety dla niepełnosprawnych: na parterze i na III piętrze.

Dojazd i miejsca parkingowe

  • Komunikacja miejska: metro do stacji Nowy Świat Uniwersytet, autobusy przystanek Uniwersytet na Krakowskim Przedmieściu, korzystanie z miejsc parkingowych na terenie Uniwersytetu po wcześniejszym uzyskaniu przepustki wjazdowej.

Prawo wstępu z psem asystującym

  • Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

  Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.