Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Aktualizacja: Zaangażowanie doktorantów i doktorantek w projektach a zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym

Godło Uniwersytetu czyli orzeł dawny polski w koronie, z rozpostartymi skrzydłami, trzymający w lewym szponie gałązkę palmową, a w prawym laurową, w koło w pięciokąt pięć gwiazd znaczących pięć akademicznych wydziałów. W tle obraz, na kórym jest godło UW

Kategoria: Inne, Sprawy administracyjne

W związku z wejściem w życie w dn. 21 września br. zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce polegającej na dodaniu m.in. nw. postanowień:

  • art. 209 ust. 1a – Stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego przysługującego mu zgodnie z ust. 4 z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której kształci się doktorant, w okresie tego zatrudnienia;
  • przepisu art. 209 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do doktorantów, którzy zostali zatrudnieni w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,

zwracamy uwagę na konieczność uwzględnienia przez kierowników grantów zmiany stanu prawnego i jej konsekwencji.

 

Wprowadzenie wskazanych przepisów oznacza, że doktorant szkoły doktorskiej, który zostanie zatrudniony w grancie na umowę o pracę (po 21 września 2021 r.) i osiągnie wynagrodzenie w wysokości 

  • co najmniej 3 557.55 zł brutto miesięcznie (przed oceną śródokresową) lub
  • co najmniej 5 480,55 zł brutto (po ocenie śródokresowej), 

nie będzie mógł otrzymywać stypendium w szkole doktorskiej

W przypadku wystąpienia sytuacji, w której doktorant lub doktorantka powinni zostać pozbawieni stypendium, prosimy o szybki kontakt z właściwą szkołą doktorską. 

 

Zmiana przepisów wzbudza wiele wątpliwości, w związku z czym zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:

Czy przepis dotyczy także pracy w projekcie badawczym, realizowanym przez inną uczelnię / instytucję niż Uniwersytet Warszawski?

Nie, zakaz pobierania stypendium dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy grant jest realizowany w tym samym podmiocie, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której kształci się doktorant. 

Czy wynagrodzenie 3 557,55 zł i 5 480,55 zł obejmuje tylko wynagrodzenie zasadnicze?

Przyjmujemy, że „wynagrodzenie”, o którym mowa w przepisie, oznacza wszystkie składniki wynagrodzenia, wynikającego z umowy o pracę, np. dodatki, stażowe, wynagrodzenia uzupełniające. 

Czy umowa zlecenie lub dzieło finansowana ze środków projektu badawczego także zalicza się do wynagrodzenia, o którym mowa w przepisie?

Zgodnie z interpretacją, którą posiadamy, umowy cywilno-prawne nie są wliczane.

Czy do limitu wynagrodzenia należy zaliczyć także stypendium wypłacane z grantu NCN?

Nie. Na ten moment przyjmujemy interpretację, że przepis mówi tylko o umowach o pracę. Jednak czekamy na potwierdzenie takiego stanowiska przez władze NCN. 

Czy przepis ten dotyczy wyłącznie zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego?

Nie. Przepis nie mówi nic o stanowiskach pracy. Oznacza to, że należy brać pod uwagę także umowy o pracę na każdym stanowisku, finansowanym ze środków projektu badawczego. 

Czy do wynagrodzenia zalicza się także część wynagrodzenia, finansowana przez wydział, a nie ze środków projektu badawczego?

Nie, zaliczyć należy wyłącznie te elementy wynagrodzenia, które są finansowane ze środków projektu badawczego. 

Co stanie się, jeśli doktorant nie zgłosi, że stracił prawo do stypendium?

Staramy się na bieżąco weryfikować, kto podpisał umowę o pracę, choć dzieje się to z pewnym opóźnieniem.  W przypadku pobrania przez doktoranta nienależnego stypendium, zostanie on wezwany do jego zwrócenia. 

Dodatkowe pytania prosimy kierować do p. Marii Golińskiej-Wapińskiej, Koordynatorki ds. doktoranckich.