[22.10.2015] Spotkanie informacyjne na temat projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze

 

Informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza naukowców z Polski i z zagranicy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Międzynarodowe Agendy Badawcze" (MAB), które odbędzie się 29 października br. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66.

Projekt „Międzynarodowe Agendy Badawcze" (MAB) jest komplementarny wobec projektu „Teaming for Excellence" ogłoszonego przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020. Celem MAB jest realizacja wysokiej jakości badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez zespoły wybitnych naukowców z Polski i zagranicy. W ramach projektu wsparcie otrzymają wyspecjalizowane i autonomiczne jednostki naukowe w Polsce realizujące międzynarodowe agendy badawcze – oryginalne programy badawczo-rozwojowe tworzone we współpracy strategicznej z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych krajów. Wsparcie powinno przyczynić się do stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych, stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie identyfikowania programów i tematów badawczych, polityki personalnej oraz zarządzania pracami B+R i komercjalizacji wyników prac B+R.

Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły rejestracji oraz program: SPOTKANIE MAB FNP

[23.08.2016] Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - rozpoczęcie naborów w drugim konkursie FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY

  • FIRST TEAM - finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez młodych doktorów;
  • HOMING - finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy;
  • POWROTY - finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej więcej>>

[16.06.2016] Nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów w Poddziałaniu 4.1.2 PO IR Regionalne agendy naukowo - badawcze

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze" Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe" w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/20141, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania) więcej>>

[7.06.2016] Nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów w Działaniu 3.3 PO WER Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców więcej>>

[7.06.2016] Nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów w Działaniu 3.1 PO WER na projekty edukacji filozoficznej

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej poprzez wykorzystanie potencjału dydaktycznego uczelni i zaangażowanie szkół wyższych do współpracy z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w celu wspierania wśród uczniów kompetencji związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką więcej>>

[2.02.2016] Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

Komisja Europejska we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przygotowała dokument "Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych"  więcej>>

[2.02.2016] Roczny Plan Działania na rok 2016 dla III Osi Priorytetowej PO WER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opublikowała zatwierdzony Roczny Plan Działania dla III Osi Priorytetowej PO WER - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju więcej>>