[22.10.2015] Spotkanie informacyjne na temat projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze

 

Informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza naukowców z Polski i z zagranicy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Międzynarodowe Agendy Badawcze" (MAB), które odbędzie się 29 października br. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66.

Projekt „Międzynarodowe Agendy Badawcze" (MAB) jest komplementarny wobec projektu „Teaming for Excellence" ogłoszonego przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020. Celem MAB jest realizacja wysokiej jakości badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez zespoły wybitnych naukowców z Polski i zagranicy. W ramach projektu wsparcie otrzymają wyspecjalizowane i autonomiczne jednostki naukowe w Polsce realizujące międzynarodowe agendy badawcze – oryginalne programy badawczo-rozwojowe tworzone we współpracy strategicznej z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych krajów. Wsparcie powinno przyczynić się do stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych, stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie identyfikowania programów i tematów badawczych, polityki personalnej oraz zarządzania pracami B+R i komercjalizacji wyników prac B+R.

Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły rejestracji oraz program: SPOTKANIE MAB FNP

[21.04.2016] Nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Kompetencji w Działaniu 3.1 PO WER

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa więcej>>

[15.04.2016] Nabór wniosków w dwóch konkursach ramach Działania 5.3 Regionalnego Programu Operacyjengo Województwa Mazowieckiego

1.Nabór wniosków w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów ‘Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie'

2. Nabór wniosków w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów ‘Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych'

więcej>>

[7.03.2016] Konkurs na dofinansowanie nowych programów kształcenia w ramach Działania 3.1 PO WER

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1.2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER na Nowe Programy Kształcenia dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Projekt może obejmować swoim zakresem:

  • tworzenie  i  realizację  nowych  kierunków  studiów  odpowiadających  na  aktualne  potrzeby społeczno - gospodarcze,
  • dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno - gospodarczych,
  • działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację; więcej>>

! Nagranie ze spotkania informacyjnego na Uniwersytecie Warszawskim - 1 marca 2016 r.

[2.02.2016] Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

Komisja Europejska we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przygotowała dokument "Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych"  więcej>>

[2.02.2016] Roczny Plan Działania na rok 2016 dla III Osi Priorytetowej PO WER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opublikowała zatwierdzony Roczny Plan Działania dla III Osi Priorytetowej PO WER - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju więcej>>