[14.05.2020] Przewodnik do Zarządzenia  nr 75 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 

Biuro ds. Wspomgania Rozwoju UW przygotowało przewodnik do Zarządzenia nr 75 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego.

Przewodnik w formie pdf.  znajdziecie Państwo tutaj.

[07.06.2019] ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROJETKU 'NAJPELSI Z NAJLEPSZYCH! 4.0'

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowane zostało zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0." w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności i kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Oferty składane w ramach UW, w formie dokumentu elektronicznego doręczonego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, można składać do 28 czerwca 2019 r.

! Jeśli będą Państwo zainteresowani aplikowaniem w konkursie prosimy o niezwłoczny kontakt z BWR UW (e-mail: bwr@uw.edu.pl) w celu jak najszybszego zapoznania się z procedurą składania wniosków w konkursie.

>>> więcej

 

 

[12.09.2018] PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW W NOWYM PROGRAMIE FNP TEAM-NET

Celem programu TEAM-NET jest umożliwienie realizacji w Polsce zakrojonych na szeroką skalę interdyscyplinarnych badań naukowych; wzmocnienie ponadregionalnej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz budowanie kompetencji dotyczących wykorzystywania dostępnej infrastruktury badawczej lub rozwoju nowych technologii i usług badawczych.

Zainteresowanych złożeniem wniosków w konkursie, prosimy o kontakt z Biurem ds. Wspomagania Rozwoju pod adresem: bwr.fnp@uw.edu.pl w terminie do 1 października br., w celu otrzymania szczegółowych informacji w sprawie sposobu przygotowania dokumentacji wewnętrznej związanej ze złożeniem wniosku.  Roboczą wersję wniosku (niezamkniętą wersję wniosku w postaci pliku pdf wygenerowanego z systemu), wraz z wymaganymi załącznikami w wersji roboczej, należy przesłać do BWR w nieprzekraczalnym terminie do 17 października br., do godz. 12:00. Przesłane przez Państwa dokumenty zostaną sprawdzone pod kątem poprawności i zgodności z wytycznymi konkursowymi.

>>>więcej

[27.04.2018] KONKURS NA PROJEKTY APLIKACYJNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ NA BADANIA PRZEYSŁOWE I/LUB EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE

Uprzejmie informujemy, że w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Instytucji Pośredniczącej dla Osi IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, trwa konkurs nr 1/4.1.4/2018/POIR na projekty dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych obejmujące prace B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).Wnioski w ramach konkursu będą składane wyłącznie w wersji elektronicznej,za pośrednictwem systemu informatycznego IP: od 16 maja do 16 lipca 2018 r. (do godz. 16:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 2 rundy trwające:1) od 16 maja do 14 czerwca 2018 r.,2) od 15 czerwca do 16 lipca 2018 r.

>>>więcej

 

[17.04.2020] Zarządzenie  nr 75 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

W dniu 17 kwietnia br. na Uniwersytecie Warszawskim weszło w życie Zarządzenie nr 75 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego oraz będące jego elementem Obwieszczenie nr 12

>>>więcej

 

 

[14.12.2016] Pismo Prorektora UW ds. kadrowych i polityki finansowej dot. kosztów pośrednich

Szanowni Państwo udostępniamy pismo prof. Andrzeja Tarleckiego, Prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej, dotyczące kosztów pośrednich w projektach finansowanych z EFS oraz EFRR wraz z edytowalną wersją tabeli do przygotowania kalkulacji kosztów pośrednich.

>>> więcej